Hydroxid sodný 1kg granule
search
  • Hydroxid sodný 1kg granule

Hydroxid sodný 1kg granule

3,25 €
S DPH Doručenie do 3 prac. dní
Množstvo
Na sklade

  Zásady zabezpečenia

Zabezpečené spojenie pomocou SSL certifikátu

  Zásady doručenia

Doručenia do 3 prac. dní ( ak je skladom ) Doručenie do 6-9 prac. dní ( ak nie je skladom )

  Zásady vrátenia

Do 14 dní

Hydroxid sodný - granulový technický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí. Nie je vhodný na hliníkové potrubia.
Využitie:
- Čistenie kanalizácií, nasypeme do kanálika a zalejeme teplou vodou
- Ako odmasťovač, čistí odpady v rozpustenom stave, rozpúšťa organické usadeniny marginalizovaných sifónov a výleviek
- Ako odstraňovač a odmasťovač starých náterov
- V chemickom priemysle, ako zásada pri výrobe celulózy a papiera, textilu, mydiel, detergentov a iných povrchovo aktívnych látok, ako titračné činidlo
- V domácnostiach pri čistení odpadových potrubí, ako suchý čistiaci prostriedok
- V textilnom priemysle výroba umelého hodvábu, na čistenie kože
- V hutníctve, pri výrobe bauxitu
- Pri výrobe bionafty
- Ako dezinfekčné činidlo pri vymývaní strojov
- V čistiacich prostriedkoch do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) a pri praní.
Hmotnosť: 1000 g

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.

 

Dodržiavanie predpisov

Korozívne a žieravé látkyUpozornenie:H290 Môže byť korozívny pre kovy.H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUMŠpecifikáciaChemický vzorec: NaOHKód HS: 2815 11 00Číslo EC (EINECS): 215-185-5Molová hmotnosť: 40.00 g/molČíslo indexu EC: 011-002-00-6Číslo CAS: 1310-73-2Rozpustnosť vo vode: 1090 g/l (20°C)Teplota topenia/tavenia: 323°CHustota: 2.13 g/cm3 (20°C)Hodnota pH: 14Teplota varu: 1390 °CSkladujte na čistom, suchom a dobre vetranom mieste, v tesne uzatvorených obaloch.

1301628
4 položky

Mohlo by vás zaujať aj

chat Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.