Odstúpenie od zmluvy

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SOPKA spol. s r.o., s prevádzkou Priemyselná 12, 903 01 Senec, IČO: 35791853,
DIČ: 20220201887, IČ DPH: SK2020201887. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 622070/B, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému sopka.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").

2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z nich môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z nich môžu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronická objednávka = odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

5. Tovar = produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho = tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.

7. Služby = poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

8. Pracovný čas = čas v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00 hod.

9. Spotrebiteľ = osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

10. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

3. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 30% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

7. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: o poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok, o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov matrace, spodná bielizeň...).

10. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

11. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

12. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.sopka.sk. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

IV. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, balné, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje ako je uvedené na stránkach dodávateľa www.sopka.sk v kapitole "Ako nakupovať". Pri kupujúcich – podnikateľoch sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet dodávateľa, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre (proforma faktúre).

3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

5. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyžiadať si od predávajúceho a vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email.

8. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

VI. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

4. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. 

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

Obchodné podmienky pre polygrafickú činnosť

Všeobecné obchodné podmienky pre zabezpečenie vyhotovenia, dodávky tlačovín a doplnkových služieb platné od 1.12.2008 POLYGRAFICKÁ VÝROBA je obchodný program spoločnosti SOPKA spol. s r.o. so sídlom v Kostolnej pri Dunaji č.214, 903 01 Kostolná pri Dunaji, (ďalej v texte ako zhotoviteľ). Prostredníctvom tohto programu spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku rôznych tlačovín a polygrackých produktov (ďalej len tlačoviny) a poskytuje ďalšie doplnkové služby súvisiace s príslušnými tlačovinami ako sú napríklad – fotenie, gracké spracovanie, distribúcia.... za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej písomnej zmluvy o dielo alebo objednávky klienta (ďalej len objednávateľ). Zmluva o dielo alebo objednávka objednávateľa je ďalej označovaná len ako „zmluva“. I. UZAVRETIE A OBSAH ZMLUVY K uzatvoreniu zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde v týchto prípadoch: a) Písomným potvrdením (faxom, poštou, e-mailom) písomnej objednávky objednávateľa zhotoviteľom, že návrh – objednávku objednávateľa prijíma a nemá k objednávke výhrady b) Podpisom zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom c) Začatím zhotovenia diela zhotoviteľom na základe obdržanej záväznej neodvolateľnej objednávky od objednávateľa. Záväznú neodvolateľnú objednávku, ktorú zhotoviteľ objednávateľovi písomne nepotvrdil, môže objednávateľ zrušiť len pokiaľ zhotoviteľ ešte nezačal s jej realizáciou. V prípade, že sa tak už stalo nemá objednávateľ oprávnenie zrušiť takúto zmluvu – objednávku. Pokiaľ by k takému prípadu došlo má zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré s tým mal spojené, na náhradu škody a na ušlý zisk. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu týchto škôd na objednávateľovi. Každá zmluva – objednávka, aby mohla byť akceptovateľná musí minimálne obsahovať: Kompletné údaje objednávateľa /názov rmy, sídlo rmy, IČO, DIČ..../ Všetky potrebné technické parametre objednávanej tlačoviny pre zabezpečenie jej výroby ako formát, rozsah, papier, farebnosť, náklad.... Cenu diela Termín dodania podkladov pre výrobu Termín a miesto dodania Rozpis všetkých požadovaných doplnkových služieb vrátane ich špecikácie, cien a termínov realizácie. Zmluva môže obsahovať aj iné skutočnosti súvisiace s realizáciou zákazky podľa dohody zmluvných strán. Pokiaľ zmluva neobsahuje údaje o spôsobe balenia má právo zhotoviteľ zabezpečiť zabalenie tlačovín podľa svojich zvyklosti, avšak tak aby, balenie zodpovedalo vždy zákonným podmienkam. Vzhľadom ku strojovému zhotovovaniu diela sa môže množstvo (náklad) skutočne dodaného diela odlišovať od množstva dohodnutého v zmluve následovne: Pri ofsetovej hárkovej tlači do 20 000 ks +-2,5% Pri ofsetovej hárkovej tlači od 20 000 ks do 50 000 ks +- 1% Pri ofsetovej rotačnej tlači do 50 000 ks +-2,5% Pri ofsetovej rotačnej tlači nad 50 000 ks +-1% Zhotoviteľ fakturuje objednávateľovi len dodané množstvo podľa dodacieho listu. II. TLAČOVÉ PODKLADY Objednávateľ je povinný dodať podklady pre tlač zhotoviteľovi v dohodnutom termíne, mieste a dodržať pritom ich technické a kvalitatívne parametre, ktoré sú požadované zhotoviteľom pre ich ďalšie technologické spracovanie. Ak objednávateľ nedodá podklady včas resp. sú podklady nevhodné pre ďalšiu realizáciu zákazky, konečný termín dodania zákazky dohodnutý v objednávke nie je pre zhotoviteľa záväzný a nový termín dodania oznámi objednávateľovi zhotoviteľ až po obdržaní úplných a správnych podkladov. V takomto prípade posunu termínu dodania zákazky nie je objednávateľ od zmluvy oprávnený odstúpiť a ak by tak urobil vzniká zhotoviteľovi právo od objednávateľa požadovať stornovací poplatok vo výške 15% z celkovej sumy objednávky ako aj náhradu nákladov, ktoré mal s prípravou zákazky spojené, náhradu škody a ušlý zisk. Objednávateľ plne zodpovedá za to, že dodané podklady netrpia právnou vadou a neporušil nimi autorské či iné práva tretích osôb. Ak poruší objednávateľ túto povinnosť zodpovedá výhradne sám tretím osobám za prípadnú škodu, či za inak škodlivé následky. Takisto zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobí zhotoviteľovi vrátane ušlého zisku, majetkovej ujmy, iných škôd napr. dobrej povesti či za iné škody alebo škodlivé následky. V prípade, že je potrebná pri realizácii zákazky aj autorská korektúra objednávateľom dodacia lehota sa začína počítať až od do dňa doručenia potvrdených autorských korektúr zhotoviteľovi. Zhotoviteľ má právo na tlačovine, ktorej výrobu zabezpečuje uverejniť dodatočnú informáciu, že tlač zabezpečilo Polygracké centrum s možnosťou použitia loga Polygracké centrum. Nesmie však v takomto prípade narušiť štruktúru graky objednanej tlačoviny, ani prekryť žiadne iné údaje na príslušnej tlačovine. Toto právo zhotoviteľovi zaniká iba vtedy ak si to objednávateľ nepraje a uvedie to vo svojej záväznej neodvolateľnej objednávke, alebo sa tak zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú v zmluve. Objednávateľ je povinný uviesť údaje na tlačovine o zhotoviteľovi v prípade takých tlačovín, pri ktorých to prikazuje zákonná norma. III. SPLNENIE ZÁVÄZKU Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť dodanie tlačovín je splnený v deň ich odovzdania na dohodnuté miesto určenia podľa zmluvy. V prípade, že súčasťou objednávky sú aj nadväzujúce doplnkové služby ako distribúcia, tak dňom ukončenia danej služby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodanie tlačovín resp. zabezpečiť zrealizovanie doplnkovej služby najneskôr do dohodnutého dňa v zmluve. V prípade, že je určený presný termín kedy majú byť tlačoviny dodané resp. doplnková služba uskutočnená tak je zhotoviteľ povinný dodržať daný termín . Vlastnícke právo k tlačovinám prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny. Deň zaplatenia ceny je deň jej pripísania v prospech zhotoviteľa. Na všetkých vyhotoveniach sprievodných dokladov je objednávateľ povinný uviesť dátum skutočného prevzatia zákazky a čitateľný podpis objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu. IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY Dohoda o cene je súčasťou zmluvy. Dohoda o cene je uzavretá potvrdením zmluvy-objednávky zhotoviteľom. Ak sa výrazným spôsobom zmenia pre zhotoviteľa náklady pre zabezpečenie výroby a dodávky tlačovín či realizácie doplnkových služieb na akceptovateľnú úroveň ziskovosti diela (predovšetkým ak sa zvýšia ceny papiera, farieb, energie, ...) v dobe od uzatvorenia zmluvy do termínu dodania diela, zaväzujú sa obidve zmluvné strany dohodnúť novú cenu o dielo. Ak sa nedohodnú na novej cene do 14 kalendárnych dní od začiatku jednania o zmene ceny má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je platné a účinné dňom doručenia písomného odstúpenia objednávateľovi. Objednávateľ uhradí cenu za zabezpečenie výroby a dodávky tlačovín prípadne s nimi spojenými doplnkovými službami na základe zaslanej faktúry-daňového dokladu zhotoviteľom najneskôr v deň jej splatnosti. Dĺžka doby splatnosti faktúry je určená počtom dní dohodnutými medzi zmluvnými stranami v zmluve. V prípade, že v zmluve platobné podmienky nie sú uvedené, je splatnosť faktúry 14 dní od do dňa dodania tlačovín resp. dodania služby. Zároveň platí, že ak nie je v zmluve dohodnuté inak, objednávateľ, ktorý si objednáva u zhotoviteľa prvú zákazku je povinný ju uhradiť vo výške 100% s DPH najneskôr do dńa prevzatia tlačovín resp. do dňa začatia realizácie doplnkovej služby. V prípade, že faktúra nebude objednávateľovi doručená z akýchkoľvek dôvodov, objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať zhotoviteľa najneskôr do 21 dní od prevzatia tlačovín resp. ukončenia zrealizovanej doplnkovej služby. Zhotoviteľ následne vystaví duplicitnú faktúru a zašle ju doporučene objednávateľovi. Objednávateľ nie je oprávnený faktúru odmietnuť. Za deň úhrady zo strany objednávateľa je považovaný deň, keď je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet zhotoviteľa alebo prevedená úhrada v hotovosti do pokladne zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platením ceny alebo jej časti, zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy a nepokračovať v ďalšej realizácii zákazky. Zároveň je zhotoviteľ oprávnený žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela /prípadne časti diela/ za každý deň omeškania. Keď si uplatní tento nárok nie je objednávateľ oprávnený úhradu úrokov z omeškania odmietnuť. Všetky náklady spojené s platobným stykom znáša objednávateľ. Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, ktorý prijala Rada Európskej únie a podľa ktorého bude v Slovenskej republike dňom zavedenia eura, t.j. 1.1.2009, slovenská mena nahradená menou euro. Daňové doklady a ceny služieb budú vystavované do 1.1.2009 v duálnej mene a od 1.1.2009 v mene EUR. V. PODMIENKY REKLAMÁCIE Reklamácia sa uplatňuje vždy výhradne písomnou formou. Objednávateľ alebo ním poverený subjekt je povinný podľa možnosti pri preberaní diela alebo jeho časti od zhotoviteľa či dopravcu tlačoviny riadne prezrieť alebo zariadiť ich prehliadku a podľa možnosti skontrolovať množstvo, akosť, kvalitu prevedenia a obal, či zodpovedá podmienkam dojednaným v zmluve. Keď si objednávateľ tlačoviny pri prevzatí od zhotoviteľa alebo dopravcu neprehliadne alebo nezariadi, aby boli prehliadnuté v dobe prechodu nebezpečia škody na tlačovinách, môže uplatniť nároky z vád zistených pri neskoršej prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mali tlačoviny už v dobe prechodu nebezpečia škody na nich. Takto neskôr zistené vady môže objednávateľ reklamovať zhotoviteľovi formou písomného reklamačného listu najneskôr 15. deň od prevzatia tlačovín, inak právo objednávateľa reklamovať zaniká. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu. Prípadnú vadu zrejmú už pri preberaní zákazky je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri preberaní zákazky, buď sám alebo prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu, a to výhradne formou riadne vystaveného reklamačného listu s presným popisom vád doručeného zhotoviteľovi. Zhotoviteľ uskutoční reklamačné konanie vrátane vybavenia reklamácie do 30 dní od prevzatia reklamačného listu. Podanie reklamačného listu zhotoviteľovi neoprávňuje objednávateľa k oneskorenej úhrade celkovej ceny o dielo – riadneho daňového dokladu. Objednávateľ musí splniť všetky podmienky pri uplatnení reklamácie. Reklamačný list zhotoviteľ vybaví do zákonom stanovenej lehoty po splnení všetkých potrebných podmienok na uplatnenie reklamácie do doby uhradenia diela objednávateľom, ak sa nedohodne zhotoviteľ s objednávateľom inak. (napr. na čiastočnej úhrade diela alebo zľavy z ceny diela po prevedenej úhrade). V prípade oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví dobropis. Vystavenie dobropisu je podmienené skutočnosťou, že objednávateľ voči zhotoviteľovi riadne a včas plní všetky platobné povinnosti. Ak zhotoviteľ nevystaví dobropis, vybaví reklamáciu iným zákonným spôsobom, ktorý si zvolí. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, na ktorých možný výskyt objednávateľa vopred upozornil, a on na realizácii zákazky aj napriek tomu trval.. Zhotoviteľ zároveň nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť. V prípade zabezpečenia realizácie doplnkovej služby „bezadresná distribúcia do poštových schránok“ je možné preukázanie vád jedine vo forme spoločnej kontroly v distribuovaných lokalitách 1-3 kalendárnych dní po ukončení distribúcie. Bez zrealizovania spoločnej kontroly do 3 kalendárnych dní po skončení distribúcie stráca objednávateľ nárok na reklamáciu. Za kvalitnú distribúciu bez nároku na reklamáciu sa považuje úspešnosť doručenia 85% a viac. V prípade, že sa zistí pri spoločnej kontrole nižšia doručiteľnosť platia automaticky následovne zľavy z ceny pre objednávateľa: V prípade, že výsledok kontroly /aritmetický priemer/ v rámci mesta klesne pod 85%, je oprávnený obstarávateľ poskytnúť 10% zľavu z ceny dohodnutej za príslušné mesto či obec pod 80%, je oprávnený obstarávateľ poskytnúť 30% zľavu z ceny dohodnutej za príslušné mesto či obec pod 70%, je oprávnený obstarávateľ poskytnúť 50% zľavu z ceny dohodnutej za príslušné mesto či obec pod 60%, bude sa takýto stav považovať za nesplnenie podmienok tejto zmluvy a v tomto prípade nie je tento oprávnený účtovať žiadnu cenu podľa článku 6.1. tejto zmluvy, za príslušné mesto. Pre vykonanie spoločnej kontroly, ktorá môže byť podkladom pre prípadné reklamačné konanie platia následovné podmienky: kontrola sa vykoná minimálne v desiatich oblastiach v kontrolovanom meste kontrola sa nebude uskutočňovať v nedostupných vchodoch v každej oblasti sa skontrolujú minimálne tri ulice /pri rodinných domoch/, prípadne tri bytovky na každej ulici, bytovke sa vykonajú minimálne tri kontrolné merania v prípade, že minimálne dve z meraní sú kladné, je ulica, bytovka dobre distribuovaná /do zápisu sa poznačí áno/ v prípade, že dve z meraní sú záporné a jedno kladné je potrebné vykonať minimálne ďalšie tri merania a na základe všetkých meraní vyhodnotiť distribúciu na príslušnej ulici, v bytovke v prípade, že všetky tri merania sú záporne, ulica, bytovka sú zle distribuované /do zápisu sa poznačí nie/ po ukončení distribúcie sa urobí aritmetický priemer za všetkých výsledkov meraní /áno – nie/ VI. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY V prípade, že objednávateľ odmietne alebo iným spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť jeho záväzok, je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v plnej výške. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť škodu pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov. Ak neuhradí objednávateľ riadne a včas cenu alebo jej časť, má zhotoviteľ popri zákonných úrokoch z omeškania vyčíslených podľa platného práva SR voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej peňažnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ povinný zaplatiť v lehote stanovenej zhotoviteľom, ktorá je uvedená vo vyučtovaní o zmluvnej pokute – faktúre. Nárok zhotoviteľa na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou nijako dotknutý. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín dodania tlačovín resp. termín zrealizovania doplnkovej služby dohodnutý v zmluve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý deň omeškania, spolu však najviac do výšky 5% hodnoty dodávky. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela o viac ako 30 dní, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom V prípade bezdôvodného odstúpenia objednávateľa od zmluvy tesne pred začiatkom tlače resp. realizovaním doplnkovej služby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvný storno poplatok vo výške 15% z celkovej ceny diela. VII. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA Ak si prepravu zákazky do iného členského štátu objednávateľ vykoná sám, resp. si objednávateľ zabezpečí prepravu inou osobou, je povinný dodať zhotoviteľovi prepravný doklad alebo iný doklad o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, alebo písomné vyhlásenie objednávateľa, v ktorom uvedie, že tovar prepravil do iného členského štátu. V prípade , ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. VII. bod 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi škodu, ktorá mu vznikne dodanením tovaru v zmysle ust. § 43 ods. 8 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej zmluvy spoločnosti. Uzavretá písomná dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť len písomne. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Objednávateľ sa výslovne zaväzuje, že neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe žiadnu informáciu o skutočnostiach obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy, ktorá súvisí s predmetom zmluvy. Každú takú informáciu použije výlučne na účely plnenia zmluvy, a to pod sankciou uplatnenia objektívnej zodpovednosti za škodu, alebo za inú ujmu, alebo za nekalosúťažné konanie. Tretej osobe, ktorá sa oprávnene podieľa na plnení zmluvy, sa obchodné tajomstvo zhotoviteľa sprístupní v rozsahu nevyhnutnom na splnenie jej povinností pri plnení zmluvy. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia platným právom Slovenskej republiky a násl. Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2008, a schválil ich konateľ spoločnosti Marketing and Business Group, s.r.o. VOP sú súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených medzi zhotoviteľom a zákazníkom a tvoria časť ich obsahu. Odchylné dojednania zmlúv, ktoré sú podpísané medzi zhotoviteľom a zákazníkom majú prednosť pred znením VOP.